Skylight Logo
Skylight Logo

Polityka Prywatności

Warunki Świadczenia Usług


Warunki Świadczenia Usług

Uwaga: To jest automatycznie przetłumaczona wersja naszych warunków korzystania z usługi. Aby uzyskać oryginalną wersję, proszę odwołać się do

Glimpse LLC (działająca pod nazwą "Skylight"), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w stanie Delaware ("Skylight", "my" lub "nas")
Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2020 r. Obowiązująca od: 14 maja 2020 r.

Przeczytaj uważnie poniższe warunki

WARUNKI OKREŚLONE PONIŻEJ „WARUNKI” REGULUJĄ KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM WWW.SKYLIGHTFRAME.COM „WITRYNA” I PRODUKT SKYLIGHT FRAME (ŁĄCZNIE „USŁUGI”). UMOWA PRAWNA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SKYLIGHT, REGULUJĄCA DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTANIE Z NIEJ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE UZYSKAJ DOSTĘPU ANI W INNY SPOSÓB NIE KORZYSTAJ Z USŁUG LUB ŻADNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY WITRYNA I/LUB USŁUGI BĘDĄ UZNAWANE ZA TWOJĄ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE KAŻDEGO Z WARUNKÓW OKREŚLONYCH PONIŻEJ. SKYLIGHT MOŻE DOKONYWAĆ ZMIAN W TREŚCI I USŁUGACH OFEROWANYCH NA TEJ WITRYNIE W DOWOLNYM MOMENCIE. SKYLIGHT MOŻE ZMIENIĆ TE WARUNKI W DOWOLNYM MOMENCIE UMIESZCZAJĄC AKTUALIZOWANE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ WYSYŁAJĄ ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKOM POWIADOMIENIE O ZMIANACH. JEŚLI JAKIEKOLWIEK MODYFIKACJE SĄ NIEDOPUSZCZALNE, PRZESTAŃ KORZYSTAĆ Z WITRYNY I USŁUG. JEŚLI NIE PRZESTAJESZ KORZYSTAĆ Z WITRYNY I USŁUG, UZNAJE SIĘ, ŻE ZAAKCEPTOWAŁ ZMIANĘ.

OŚWIADCZASZ, POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE MASZ CO NAJMNIEJ 18 LAT. OŚWIADCZASZ SKYLIGHT, ŻE JESTEŚ ZGODNY Z PRAWEM ZAWIERAJĄCY UMOWY. AGENCJA RZĄDOWA, DLA KTÓREJ PRACUJESZ, OŚWIADCZASZ SKYLIGHT, ŻE MASZ PRAWNE UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGNIĘCIA TAKIEGO PODMIOTU. JEŚLI NIE MASZ UPOWAŻNIENIA DO ZACIĄGNIĘCIA TAKIEGO PODMIOTU, NIE KORZYSTAJ Z USŁUG. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z KTÓRYMŚ Z PONIŻSZYCH WARUNKÓW, NIE UDZIELA WSZELKIEJ LICENCJI LUB PRAWA DO KORZYSTANIA Z USŁUG LUB WITRYNY.

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWE POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE ARBITRAŻU, KTÓRE, JAK OKREŚLONO W SEKCJI 19 PONIŻEJ, WYMAGA WYKORZYSTANIA ARBITRAŻU NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ W CELU ROZWIĄZYWANIA SPORÓW, ZAMIAST ROZPRAWY Z PRZYSIĘGŁYMI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB POZWÓW ZBIOROWYCH LUB ARBITRAŻÓW ZBIOROWYCH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

 1. Rejestracja

  Podczas rejestracji na stronie możesz zostać poproszony o utworzenie własnego profilu. Twój profil obejmuje, ale nie jest ograniczony do, informacji osobistych, takich jak nazwa użytkownika, adres e-mail i ogólne informacje, jakie chcesz ujawnić o sobie. Po pomyślnej rejestracji stajesz się członkiem strony internetowej („Członkiem”), i przez cały czas pozostawania Członkiem, zgadzasz się przestrzegać obowiązujących wówczas Warunków.

 2. Ogólne ograniczenia użytkowania

  1. Materiały Niektóre informacje, dokumenty, materiały i usługi udostępnione na i poprzez witrynę (witryny), w tym treści, logo, grafiki i obrazy (razem "Materiały"), są udostępniane Tobie przez nas i są naszym chronionym prawem autorskim i / lub znakami towarowymi. Materiały nie obejmują treści (zdefiniowanych poniżej). Warunki dotyczące zgłoszeń opisane są poniżej.
  2. Licencja Usługa jest licencjonowana (a nie sprzedawana) Tobie. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz wyłącznie przez czas, w którym Skylight pozwala Ci korzystać z Usługi, Skylight udziela Tobie ograniczonej, osobistej, nie wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie, wyświetlanie i wykonanie jednej kopii Materiałów oraz korzystanie z Materiałów na Stronach wyłącznie w celach osobistych. Z wyjątkiem licencji określonej w poprzednim zdaniu, uznajesz i zgadzasz się, że nie masz prawa modyfikować, edytować, kopiować, reprodukować, tworzyć utworów zależnych, inżynierii odwrotnej, zmieniać, ulepszać ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać Materiałów. Ta ograniczona licencja automatycznie wygasa bez powiadomienia Ciebie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych Warunków. Po wygaśnięciu tej ograniczonej licencji, zgadzasz się niezwłocznie zniszczyć pobrane lub wydrukowane Materiały. Z wyjątkiem określonych tutaj postanowień, uznajesz, że nie masz prawa, tytułu ani interesu w Stronach, żadnych Materiałach ani Usługach.
  3. Ograniczenia Masz prawo do korzystania z Usług, a Skylight zastrzega sobie prawo do audytu takiego korzystania. Będziesz odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności wszystkich identyfikatorów logowania, w tym nazw użytkowników i haseł, przypisanych lub utworzonych przez Ciebie w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Usług („ID”). Akceptujesz, że będziesz wyłącznie odpowiedzialny za cały dostęp i korzystanie z Usług, które występują pod Twoim ID, i niezwłocznie powiadomisz Skylight, gdy zorientujesz się, że nastąpiło nieuprawnione uzyskanie dostępu lub korzystanie z Usług. Zapewnisz Skylight wszelką pomoc w celu zakończenia takiego nieuprawnionego dostępu lub korzystania.
  4. Użyj limitów Zgadzasz się nie nadużywać Usług Skylight. Na przykład Użytkownikowi nie wolno i nie wolno podejmować prób korzystania z usług w celu wykonywania następujących czynności: (i) sondowania, skanowania lub testowania podatności jakiegokolwiek systemu lub sieci; (ii) naruszyć lub w inny sposób obejść jakiekolwiek środki bezpieczeństwa lub uwierzytelnienia; (iii) uzyskiwać dostęp, manipulować lub korzystać z niepublicznych obszarów Usługi, wspólnych obszarów Usługi, do których nie zostałeś zaproszony, systemów komputerowych Skylight (lub naszych usługodawców); (iv) ingerować lub zakłócać pracę jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci, na przykład przez wysyłanie wirusów, przeciążanie, zalewanie, spamowanie lub bombardowanie pocztą dowolnej części Usług; (v) instalować złośliwego oprogramowania ani w inny sposób wykorzystywać Usług do dystrybucji złośliwego oprogramowania; (vi) uzyskiwać dostęp do Usług lub przeszukiwać je w jakikolwiek inny sposób niż nasze publicznie obsługiwane interfejsy (na przykład „scraping””); (vii) wysyłać niezamówionych komunikatów, promocji lub reklam ani spamu; (viii) wysyłania zmienionych, oszukańczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło, w tym „podszywania się” lub „wyłudzania informacji”; (ix) publikować treści oszukańczych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób; (x) promować ani reklamować produktów lub usług innych niż własne bez odpowiedniego zezwolenia; (xi) podszywać się lub fałszywie przedstawiać Twoje powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; (xii) publikować ani udostępniać materiałów, które są bezprawnie pornograficzne lub nieprzyzwoite, lub które propagują bigoterię, nienawiść religijną, rasową lub etniczną; lub (xiii) w jakikolwiek sposób naruszają prawo, naruszają prywatność innych osób lub zniesławiają innych.
 3. Polityka Prywatności

 4. Twoje korzystanie z witryny(-) jest regulowane przez Politykę prywatności Skylight.

 5. Treść

  Między stronami pozostaniesz właścicielem wszystkich praw (w tym wszystkich praw własności intelektualnej) do wszystkich danych, informacji lub materiałów dostarczonych lub udostępnionych przez Ciebie firmie Skylight poprzez dostęp do Usług lub korzystanie z nich i wyłączysz Statystyki (”Treść"). Udzielasz Skylight wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej i nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, dystrybucję, publikowanie i publiczne wyświetlanie Treści oraz prawo do modyfikowania, adaptacji, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych i/lub włączania to samo w inne prace w dowolnej formie, nośniku lub technologii (znanej obecnie lub opracowanej później), wyłącznie i wyłącznie w celu świadczenia Usług na rzecz Ciebie i wykonywania zobowiązań Skylight wynikających z niniejszej Umowy. Niniejsza licencja obejmuje prawo Skylight do cesji i/lub udzielania sublicencji dowolnym podmiotom stowarzyszonym lub usługodawcom lub udzielania sublicencji licencjodawcom, ale tylko w zakresie wymaganym przez Skylight do świadczenia Usług i wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Porozumienie. W celu uniknięcia wątpliwości, wszystkie media, które udostępniasz Skylight za pośrednictwem aplikacji i jej serwerów, a także wszelkie prace pochodne, będą udostępniane tylko tobie i użytkownikom, którym zezwolisz na dostęp do swojego konta Skylight; w żadnym wypadku żadne z Twoich mediów nie będą wykorzystywane do celów marketingowych lub innych niezwiązanych z korzystaniem przez Ciebie z usługi Skylight, bez Twojej wyraźnej zgody. Termin Statystyki oznacza wszelkie anonimowe dane, z wyraźnym wyłączeniem danych osobowych, które Skylight uzyskuje za pośrednictwem swojej Witryny i świadczenia Usług. W celu uniknięcia wątpliwości, Skylight może wykorzystywać Statystyki do modyfikacji, ulepszania i ulepszania Usług oraz może wykorzystywać Statystyki do marketingu lub promocji Skylight, Usług lub jakiejkolwiek przyszłej oferty produktów lub usług, pod warunkiem takiego wykorzystania Statystyk nie można rozsądnie zidentyfikować jako samych informacji zbiorczych. Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, publikować ani w inny sposób udostępniać na Witrynach żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znakami towarowymi lub innymi prawami własności bez wyraźnej zgody właściciela takiego prawa i ciężaru ustalenia, czy jakakolwiek Treść jest chroniony jakimkolwiek takim prawem, spoczywa na Tobie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, praw własności lub wszelkie inne szkody wynikające z treści tworzonych przez Ciebie. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś właścicielem całej Treści opublikowanej przez Ciebie w Usługach lub za ich pośrednictwem lub w inny sposób masz prawo do udzielania Skylight licencji określonych w tej sekcji; oraz (ii) publikowanie Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw do znaków towarowych, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zgadzasz się zapłacić za wszelkie tantiemy, opłaty, odszkodowania i wszelkie inne kwoty należne jakiejkolwiek osobie z powodu jakichkolwiek Treści opublikowanych przez Ciebie w Usługach lub za ich pośrednictwem.

 6. Usługi

  Usługi są przede wszystkim przeznaczone do wyświetlania Twojej zawartości w formie cyfrowej w produktach Skylight. Skylight zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń lub innych modyfikacji w Usługach od czasu do czasu, bez istotnego wpływu na ich ogólną funkcjonalność.

 7. Aktualizacje

  Skylight może pozwolić lub wymagać pobrania aktualizacji lub łat poprzez produkt Skylight. Niektóre aktualizacje mogą być wymagane do kontynuowania korzystania z produktów i usług Skylight. Wyrażasz zgodę na automatyczne instalowanie dostępnych aktualizacji produktów i usług Skylight przez Skylight. Niezainstalowanie dostępnych aktualizacji może uniemożliwić korzystanie z produktów i/lub usług Skylight.

 8. Zawieszenie usług

  Skylight może tymczasowo zawiesić (całkowicie lub częściowo) dostęp do Usług: (i) w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i/lub aktualizacji Usług (zarówno zaplanowanych, jak i niezaplanowanych); (ii) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub szkodliwego wykorzystania Usług (rzeczywistego lub postrzeganego); (iii) w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub wymogów dostawcy usług sieciowych internetowych lub, jeśli dotyczy, telekomunikacyjnych, od którego Skylight zależy w zakresie świadczenia Usług; lub (iv) w celu rozwiązania, naprawy lub zapobieżenia naruszeniu niniejszej Umowy przez Ciebie; i minimalizacji okresu przerwy oraz przywrócenia Usług tak szybko, jak to jest rozsądnie możliwe, chyba że przyczyną zawieszenia jest naruszenie przez Ciebie i nie podjąłeś niezbędnych kroków w celu naprawy naruszenia.

 9. Treść stron trzecich

  Niektóre informacje i inne treści pojawiające się w usługach mogą być materiałem licencjodawców, użytkowników lub dostawców stron trzecich dla Skylight ("Treść stron trzecich"). Treść stron trzecich nie obejmuje Twojej treści. Treść stron trzecich jest w każdym przypadku chronionym prawem autorskim i/lub znakami towarowymi twórcy/licencjodawcy. Zgadzasz się wyświetlać treść stron trzecich tylko na swoim komputerze lub innym urządzeniu wyświetlającym wyłącznie do celów osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych. Uznajesz i zgadzasz się, że na mocy tych warunków nie masz prawa pobierać, buforować, reprodukować, modyfikować, wyświetlać, edytować, zmieniać ani ulepszać żadnej treści stron trzecich w żaden sposób, chyba że masz zgodę właściciela treści stron trzecich.

 10. Płatności

  Skylight może umożliwiać Ci zakup usług premium za pośrednictwem naszych Usług. Możemy również wymagać od Ciebie wykupienia subskrypcji w celu korzystania z niektórych funkcji Usług („Członkostwo Premium””). Kupując Członkostwo Premium lub inne usługi premium (każda z nich zwana „Transakcją”), Użytkownik wyraźnie upoważnia Skylight (lub podmiot przetwarzający płatności innej firmy) do obciążenia Użytkownika za taką Transakcję. Skylight może poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojej Transakcji, w tym numeru Twojej karty kredytowej, daty ważności Twojej karty kredytowej oraz Twojego adresu e-mail i pocztowego do rozliczeń i powiadomień (takie informacje, „Informacje o płatności””). Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do korzystania ze wszystkich metod płatności reprezentowanych przez Informacje o płatności, które nam przekazujesz. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony Twojego dostawcy usług płatniczych. Kiedy inicjujesz Transakcję, upoważniasz nas do przekazania Twoich Informacji o płatności stronom trzecim, abyśmy mogli sfinalizować Twoją transakcję i obciążyć Twoją metodę płatności za wybrany przez Ciebie rodzaj Transakcji (plus wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty). Może być konieczne podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed zakończeniem Transakcji (takie informacje są objęte definicją Informacji o płatności).

 11. Członkostwo Skylight Plus

  1. Opłata abonamentowa Jeśli kupisz członkostwo Skylight Plus, zostaniesz obciążony roczną opłatą subskrypcyjną plus wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty („Opłata subskrypcyjna””) na początku Twojego członkostwa Skylight Plus oraz na początku każdego rocznego rozliczenia po tym okresie, według obowiązującej w danym momencie Opłaty Abonamentowej. Skylight (lub zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności) będzie automatycznie obciążać Cię corocznie w rocznicę rozpoczęcia Twojej rocznej subskrypcji, korzystając z informacji o płatności podanych przez Ciebie, dopóki nie anulujesz swojej rocznej subskrypcji. Jeśli masz Subskrypcję roczną, wyślemy Ci przypomnienie na co najmniej trzy (3) dni przed każdym odnowieniem z aktualną Opłatą za subskrypcję. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych opłat abonamentowych. Powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o wszelkich podwyżkach Opłat abonamentowych mających zastosowanie do Twojego członkostwa Skylight Plus.
  2. Anulowanie Możesz anulować swoje członkostwo Skylight Plus w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem help@skylightframe.com i wybierając opcję „Anuluj subskrypcję”. miesięczna wycena. Będziesz odpowiedzialny za wszystkie Opłaty abonamentowe (plus wszelkie obowiązujące podatki i inne opłaty) poniesione do czasu otrzymania przez Skylight pisemnego powiadomienia o Twoim anulowaniu, jak określono powyżej
 12. Opinie

  W trakcie Trwania, możesz udzielić Skylight ustnej lub pisemnej opinii dotyczącej Twojego korzystania z Usług, Strony lub jakiegokolwiek innego produktu lub usługi Skylight, w tym, ale nie tylko, raportu o jakichkolwiek błędach, które możesz odkryć w powyższych lub jakiejkolwiek związanej dokumentacji. Zawartość użytkownika jest wyraźnie wyłączona z Opinii. Takie raporty i jakiekolwiek inne materiały, informacje, pomysły, koncepcje, opinie i know-how przekazane przez Ciebie Skylight dotyczące Usług, Strony lub jakiegokolwiek innego produktu lub usługi Skylight oraz jakiekolwiek informacje przekazywane automatycznie przez Usługi do Skylight ("Opinie") staną się własnością Skylight. Zgadzasz się przypisać, a niniejszym przypisujesz, wszystkie prawa, tytuł i interesy na całym świecie w Opinie oraz związane z nimi prawa własności intelektualnej Skylight i zgadzasz się pomóc Skylight, na koszt Skylight, w doskonaleniu i egzekwowaniu takich praw.

 13. Odnośniki do stron trzecich

  Strona może zawierać hiperłącza do stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Skylight. Uznajesz i zgadzasz się, że Skylight nie ponosi odpowiedzialności za treść ani nie popiera ani nie akceptuje żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tych stron internetowych, w tym, bez ograniczeń, dokładność lub niezawodność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad lub oświadczeń zamieszczonych na tych stronach internetowych. Dodatkowo rozumiesz, że takie strony trzecie i usługi stron trzecich są regulowane przez oddzielne umowy towarzyszące tym częściom usług i zgadzasz się być związany warunkami takich umów. Twoje transakcje z innymi podmiotami promowanymi na lub za pośrednictwem usług, w tym płatność i dostawa powiązanych towarów lub usług oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub reprezentacje związane z takimi transakcjami, są wyłącznie między Tobą a takim innym podmiotem. Zgadzasz się, że Skylight nie będzie odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju poniesioną w wyniku takich transakcji lub w wyniku promocji takich innych podmiotów za pośrednictwem usług.

 14. Nieautoryzowane działania

  Nieautoryzowane korzystanie z Usług lub Treści Osób Trzecich może naruszać określone prawa i przepisy. Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Skylight oraz jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, licencjodawców i partnerów biznesowych przed wszelkimi kosztami, szkodami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym honorariami adwokackimi i kosztami obrony ), które Skylight lub jakakolwiek inna strona zwolniona z odpowiedzialności ponosi w związku z, wynikającymi z lub w celu uniknięcia jakichkolwiek roszczeń lub żądań strony trzeciej w oparciu o Twoje Treści i/lub korzystanie przez Ciebie z Usług lub Treści osób trzecich lub korzystanie przez jakąkolwiek osobę, używającą Twojej nazwy użytkownika i/lub hasła, która narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa osób trzecich. Skylight może zgłaszać organom ścigania wszelkie działania, które mogą być niezgodne z prawem, oraz wszelkie otrzymane zgłoszenia dotyczące takich zachowań. Gdy jest to wymagane przez prawo lub według uznania Skylight, Skylight będzie współpracować z organami ścigania w każdym dochodzeniu w sprawie domniemanej nielegalnej działalności na tej Stronie, Usługach lub w Internecie.

 15. Prawa własnościowe

  Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie przekazuje Ci własności ani jakiejkolwiek licencji, której nie udzielono wyraźnie, od Skylight na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej Skylight, w tym, ale nie tylko, na jakiekolwiek Usługi lub Stronę, a wszelkie prawo, tytuł i interes w tym zakresie oraz chronione prawnie metody, procesy, systemy, operacje, sieć lub metodykę lub technologię obsługi klienta Skylight lub jakąkolwiek inną technologię jakiegokolwiek rodzaju i wszelkie prawa własności intelektualnej z tym związane pozostaną wyłącznie w gestii Skylight.

 16. Okres i zakończenie

  Chociaż bardzo chcielibyśmy, abyś pozostał, możesz przestać korzystać z naszych Usług w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Usług w dowolnym czasie, z lub bez powodu, oraz z lub bez powiadomienia. Na przykład możemy zawiesić lub zakończyć Twoje korzystanie, jeśli nie przestrzegasz tych Warunków lub korzystasz z Usług w sposób, który spowodowałby naszą odpowiedzialność prawną lub zakłócenie korzystania z Usług przez innych. Jeśli zawiesimy lub zakończymy Twoje korzystanie, postaramy się poinformować Cię z wyprzedzeniem i pomóc w odzyskaniu danych, chociaż mogą wystąpić przypadki (na przykład powtarzające się lub rażące naruszanie tych Warunków, nakaz sądowy lub zagrożenie dla innych użytkowników), w których możemy zawiesić natychmiast.

 17. Oświadczenie o wyłączeniu gwarancji

  1. Gwarancja ograniczona na sprzęt Skylight Skylight może zaoferować gwarancję na Twój fizyczny produkt.
  2. Polityka zwrotów i wymian w ciągu 120 dni od zakupu: W przypadku, gdy klient nie jest w pełni zadowolony z produktu lub ma problemy techniczne z produktem, oferujemy opcję wymiany lub pełnego zwrotu w ciągu 120 dni od zakupu. Jeśli klient woli zwrot, możemy poprosić o zwrot produktu do nas w ciągu 30 dni. Nasz zespół obsługi klienta dostarczy etykietę przesyłki z opłaconą wysyłką, aby klient nie ponosił dodatkowych kosztów.
   Po upływie 120 dni od zakupu: Będziemy rozważać wymiany i zwroty w zależności od przypadku.
  3. Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności W MOCY PRZEPISÓW PRAWNYCH WSZYSTKIE IMPLIKOWANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ZAKRESIE PRODUKTÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU STOSOWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI JAWNEJ. WSZYSTKIE INNE WARUNKI, REPREZENTACJE I GWARANCJE JAWNE LUB IMPLIKOWANE, W TYM JAKAKOLWIEK IMPLIKOWANA GWARANCJA NIEZALEŻNOŚCI, SĄ WYŁĄCZONE W MOCY PRZEPISÓW PRAWNYCH. W niektórych jurysdykcjach nie wolno ograniczać czasu trwania gwarancji implikowanej, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie. Niniejsza gwarancja przysługuje Ci określone prawa prawne, a Ty możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji i które nie są zmieniane przez niniejszą klauzulę w zakresie naruszania takiego właściwego prawa.
  4. Wyłączenie gwarancji na usługi Skylight dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań w celu usunięcia wszelkich wykrytych usterek w Usługach. Jednak w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dostęp do Usług i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostarczane przez żadnego użytkownika ani za jego zachowanie, a Ty ponosisz całe ryzyko związane z korzystaniem z Usług i wszelkimi interakcjami z innymi użytkownikami. Nasze Usługi są świadczone na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie oświadczamy, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że Usługi będą świadczone nieprzerwanie, bez błędów wolny od wirusów lub że wady zostaną naprawione. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE USŁUG, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM GWARANCJE WŁASNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do naszych Usług, wszystkie takie gwarancje są ograniczone w czasie do trzydziestu (30) dni od daty pierwszego użycia lub do minimalnego okresu dozwolonego przez prawo.
 18. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Wyłączenie szkód pośrednich i ograniczenie odpowiedzialności Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, Skylight nie będzie odpowiedzialny za żadne utracone zyski, przychody lub dane, koszty zastępczych towarów lub usług ani za żadne pośrednie, specjalne, następcze, wzorcowe lub karne szkody, niezależnie od przyczyny odpowiedzialności, związane z niniejszymi warunkami lub Twoim korzystaniem z produktów lub usług, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód. W zakresie dozwolonym przez prawo, nasza całkowita odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenie związane z niniejszymi warunkami lub Twoim korzystaniem z produktów lub usług jest ograniczona do (A) kwoty, którą zapłaciłeś Skylight za produkt, który dał początek roszczeniu, (B) kwoty, którą zapłaciłeś Skylight za swoje członkostwo w Skylight Plus, które dało początek roszczeniu w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy poprzedzających datę powstania roszczenia, lub (C) 159 dolarów ($159), jeśli nie dokonałeś żadnej płatności dla Skylight w takim okresie dwunastu miesięcy, o ile ma to zastosowanie.
  2. Przydział ryzyka Postanowienia niniejszej umowy przydzielają ryzyka wynikające z tej umowy między stronami i są integralną częścią umowy między stronami. Opłaty przewidziane w niniejszej umowie odzwierciedlają ten przydział ryzyka i ograniczenie odpowiedzialności, a takie ograniczenie będzie obowiązywać pomimo niepowodzenia w istotnym celu jakiejkolwiek ograniczonej rekompensaty i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 19. Prawa lokalne; Kontrola eksportu

  Usługi i/lub treści stron trzecich mogą nie być odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Usługa jest kontrolowana lub obsługiwana (lub oba) z terenu Stanów Zjednoczonych i nie ma na celu podlegać jakimkolwiek jurysdykcjom lub prawom poza granicami USA. Usługa może nie być odpowiednia lub dostępna do użytku w niektórych jurysdykcjach poza USA. Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko, a Ty musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i regulacji. Możemy w dowolnym momencie ograniczyć dostępność Usługi, w całości lub częściowo, dla dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, którą wybierzemy.

 20. Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów i arbitrażu.

  1. Nieformalne próby rozwiązania sporu Jeśli między Tobą a Skylight pojawi się spór, powinieneś najpierw spróbować go rozwiązać, kontaktując się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod adresem help@skylightframe.com lub przesyłając szczegóły swojej skargi, w tym swoje dane kontaktowe w celu uzyskania odpowiedzi, na adres lub adres e-mail wymieniony poniżej. Będziemy dążyć w dobrej wierze do rozwiązania wszystkich roszczeń zgłoszonych w ten sposób w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania.
  2. Agreement to Arbitrate; Zgoda na arbitraż; Prawo do rezygnacji. Jeśli nieformalne próby rozstrzygnięcia Roszczeń zakończą się niepowodzeniem lub nie zostaną podjęte, Użytkownik zgadza się, że wszelkie Roszczenia będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu, jak opisano w niniejszym dokumencie, z następującymi wyjątkami: (i) Użytkownik może dochodzić Roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń w Stanach Zjednoczonych, jeśli Twoje roszczenia spełniają wymogi jurysdykcyjne sądu; oraz (ii) każda ze stron może dochodzić Roszczeń i zadośćuczynienia w sądzie właściwej jurysdykcji w odniesieniu do ważności i/lub naruszenia praw własności intelektualnej strony.
  3. Proces W arbitrażu nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola wyroku arbitrażowego jest bardzo ograniczona. Jednakże arbiter może indywidualnie przyznać Użytkownikowi takie same odszkodowania i formy zadośćuczynienia, jakie mógłby przyznać sąd (w tym zadośćuczynienie nakazowe i zadośćuczynienie, a także odszkodowanie ustawowe) i musi przestrzegać prawa i warunków niniejszej Umowy, tak jak zrobiłby to sąd . Każdy arbitraż w ramach niniejszej Umowy będzie odbywał się na zasadzie indywidualnej; arbitraż grupowy i powództwa grupowe oraz prywatne powództwa generalne są niedozwolone
  4. Zrezygnuj JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY NINIEJSZYM POSTANOWIENIEM ARBITRAŻOWYM, MUSISZ POWIADOMIĆ SKYLIGHT NA PIŚMIE W CIĄGU TRZYDZIEŚCIU (30) DNI OD DATY PIERWSZEGO ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ UMOWY, WYSYŁAJĄC MAILEM LUB FAKSEM WNIOSEK O REZYGNACJĘ DO NASZEGO KLIENTA CENTRUM SERWISOWE PODANE PONIŻEJ. TWOJE PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI ZAWIERAĆ TWOJE IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, ADRES E-MAIL UŻYTY DO REJESTRACJI W SKYLIGHT ORAZ JASNE OŚWIADCZENIE, ŻE NIE CHCESZ ROZWIĄZYWAĆ SPORÓW Z NAMI W TRYBIE ARBITRAŻU. PAŃSTWA DECYZJA O REZYGNOWANIU Z NINIEJSZEGO PRZEPISU ARBITRAŻOWEGO NIE BĘDZIE MIAŁA NEGATYWNEGO WPŁYWU NA TWOJE RELACJE Z NAMI ANI DOSTARCZANIE PRODUKTÓW LUB USŁUG DO CIEBIE PRZEZ NAS. JEŚLI POWIADOMIŁEŚ NAS WCZEŚNIEJ O SWOJEJ DECYZJI O REZYGNOWANIU Z ARBITRAŻU, NIE MUSISZ ROBIĆ TEGO PONOWNIE
  5. Opłaty arbitrażowe Przydział i płatność wszystkich opłat związanych z złożeniem wniosku, administracją i opłatami dla arbitra będą regulowane przez zasady JAMS, które ograniczają kwotę, jaką konsument jest zobowiązany zapłacić. Jeśli arbitr stwierdzi, że Twoje roszczenia nie są bezzasadne, stosując standardy Federalnych Reguł Postępowania Cywilnego, zgadzamy się zwrócić Ci kwotę wszystkich opłat związanych z złożeniem wniosku, administracją i opłatami dla arbitra, które musisz zapłacić za arbitraż.
  6. Regulamin arbitrażu Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe („AAA”) zgodnie z jego zasadami, jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych; jeśli produkty były używane głównie do użytku osobistego lub domowego, zastosowanie będą miały również procedury AAA dotyczące sporów konsumenckich, w tym minimalne standardy uczciwości. Jeśli jesteś rezydentem kraju innego niż Stany Zjednoczone, arbitraż będzie prowadzony przez AAA w San Francisco w Kalifornii, zgodnie z jej zasadami arbitrażu międzynarodowego, a Ty i my zgadzamy się poddać osobistej jurysdykcji amerykańskiego federalnego sądu w San Francisco w Kalifornii w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania do czasu arbitrażu lub potwierdzenia, zmiany, uchylenia lub wydania wyroku w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra. W przypadku konfliktu lub niespójności między obowiązującymi zasadami arbitrażu a niniejszym Przepisem dotyczącym arbitrażu, niniejszy Przepis dotyczący arbitrażu ma pierwszeństwo i kontrolę.
  7. Procedura Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim przez jednego arbitra, który jest radcą prawnym z co najmniej piętnastoletnim doświadczeniem w transakcjach konsumenckich i technologicznych, który jest również członkiem listy arbitrów AAA. Jeśli Ty i my nie możemy uzgodnić wzajemnie akceptowalnego arbitra w ciągu piętnastu (15) dni od wszczęcia arbitrażu, wówczas JAMS wybierze neutralnego arbitra, który spełnia wymagania. Zasady AAA są dostępne na stronie https://www.adr.org lub pod numerem 800-778-7879 ze Stanów Zjednoczonych.
  8. Rozpoczęcie arbitrażu Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, musisz postępować zgodnie z procedurami określonymi przez odpowiednie zasady AAA, opisane na ich stronie internetowej pod adresem https://www.adr.org.
  9. Ograniczenie czasowe MUSISZ ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO AAA LUB DO DOZWOLONEGO SĄDU W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LUB FAKTÓW DAWAJĄCYCH PODSTAWĘ DO ROSZCZENIA, LUB ZREZYGNUJESZ Z PRAWA DO DĄŻENIA DO JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA OPIERAJĄCEGO SIĘ NA TAKIM ZDARZENIU, FAKTACH LUB SPORZE.
  10. Proces arbitrażowy Ponieważ osobiste stawienie się na arbitraż może być nadmiernym obciążeniem w danych okolicznościach, arbitraż zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli arbitrażowej nie będzie wymagał osobistego stawienia się stron lub świadków, chyba że zostanie to uzgodnione. Każda ze stron może uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym za pomocą pisemnych wniosków, rozmów telefonicznych lub innych środków komunikacji na odległość, zgodnie z zezwoleniem arbitra. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim w miejscu wyznaczonym przez AAA, które będzie najwygodniejsze dla Ciebie.
  11. Brak roszczeń zbiorowych Arbitraż może rozstrzygnąć tylko roszczenia między Tobą a nami i nie może łączyć ani łączyć roszczeń innych osób, które mogą mieć podobne roszczenia. Nie będzie żadnego postępowania przedarbitrażowego, chyba że przewidują to odpowiednie zasady AAA. Arbitraż uwzględni roszczenia przywilejów uznanych przez prawo i podejmie rozsądne kroki w celu ochrony informacji o koncie klienta i innych poufnych lub własnościowych informacji.
  12. Prawo właściwe W trakcie postępowania arbitrażowego, arbitrator będzie stosował prawo stanu Kalifornia (bez względu na jego przepisy dotyczące kolizji prawnych), w tym prawo federalne Stanów Zjednoczonych w sprawach objętych prawem federalnym (np. Federalnym Aktem o Arbitrażu). Postanowienia dotyczące poufności niniejszej Umowy będą egzekwowane na podstawie przepisów Kalifornijskiego Jednolitego Prawa o Tajemnicach Przemysłowych, sekcji 3426 Kodeksu Cywilnego Kalifornii, w wersji zmienionej. Na żądanie dowolnej ze stron, arbitrator udzieli krótkiego pisemnego wyjaśnienia podstawy decyzji i nagrody. Wyrok wydany przez arbitratora może zostać zatwierdzony przez sąd właściwy. Decyzja arbitrażowa będzie ostateczna i wiążąca dla stron, z wyjątkiem prawa do odwołania się zgodnie z zasadami AAA lub Federalnym Aktem o Arbitrażu.
  13. Odzyskiwanie i opłaty adwokackie Jeśli arbiter rozstrzygnie na Twoją korzyść zasadność jakiegokolwiek roszczenia, które wniesiesz przeciwko nam, i przyzna Ci orzeczenie, które ma większą wartość pieniężną niż nasza ostatnia pisemna oferta ugody złożona Ci przed złożeniem arbitrowi pisemnych oświadczeń, wówczas ( i) wypłacić Ci 150% odszkodowania z tytułu arbitrażu, do kwoty 1000 USD powyżej przyznanego odszkodowania; oraz (ii) zapłacić Twoim prawnikom, jeśli tacy są, kwotę honorariów adwokackich i zwrócić wszelkie wydatki (w tym honoraria i koszty biegłych), które Ty lub Twój pełnomocnik ponieśliście zasadnie w celu zbadania, przygotowania i dochodzenia Państwa Roszczenia w postępowaniu arbitrażowym. Arbiter może wydawać orzeczenia i rozstrzygać spory co do zapłaty i zwrotu takich opłat, wydatków oraz zapłaty alternatywnej i premii adwokackiej w dowolnym momencie postępowania i na wniosek jednej ze stron złożony w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia przez arbitra w sprawie zasługi. Omówione powyżej prawo do honorariów i wydatków adwokackich stanowi uzupełnienie wszelkich praw do honorariów i wydatków adwokackich, które mogą Ci przysługiwać na mocy obowiązującego prawa, chociaż nie możesz odzyskać podwójnych przyznanych honorariów lub kosztów adwokackich. Jeśli korzystanie przez Ciebie z Produktów było głównie do użytku osobistego lub domowego, żadna ze stron nie będzie uprawniona do jakiegokolwiek odszkodowania karnego lub specjalnego odszkodowania, a Skylight zrzeka się wszelkich praw, jakie może mieć do ubiegania się o zasądzenie od Ciebie honorariów i wydatków adwokackich w związku z jakikolwiek arbitraż Roszczeń między nami.
  14. Poufność Ty i my będziemy zachowywać poufność wobec wszelkich informacji wymienionych podczas arbitrażu oraz decyzji arbitra dotyczącej jakichkolwiek roszczeń arbitrażowych wynikających z tej klauzuli arbitrażowej i, z wyjątkiem ujawnienia dla twojego lub naszego prawnika, księgowego, audytora i innych doradców prawnych lub finansowych, żadna ze stron nie ujawni takich informacji ani decyzji innym osobom, chyba że wymaga tego prawo.
  15. Kontynuacja obowiązku arbitrażowego; Wykonalność Ta klauzula arbitrażowa będzie obowiązywać po zakończeniu twojego dostępu do produktów i powiązanych umów. Jeśli jakakolwiek część tej klauzuli arbitrażowej zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wykonania zgodnie z prawem, taka nieważna lub niemożliwa do wykonania klauzula zostanie zinterpretowana, zrozumiana lub zmieniona w taki sposób, aby stała się ważna i wykonalna, a to nie unieważni pozostałych części tej klauzuli arbitrażowej.
  16. Adres Centrum Obsługi Klienta Skylight
   Glimpse LLC (dba Skylight)
   ATTN: LEGAL/ARBITRATION
   101A Clay St #144
   San Francisco, California 94111
   help@skylightframe.com
 21. Siła wyższa

  Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie niniejszej Umowy, które wynika z okoliczności, których strona naruszająca nie może rozsądnie kontrolować (co obejmuje, ale nie jest ograniczone do, jakiejkolwiek siły wyższej, pożaru, wypadku, powodzi, wojny, sporów pracowniczych, działań rządowych, awarii usług publicznych, przerwania lub awarii Internetu lub jakiejkolwiek sieci, telekomunikacji, zasilania lub infrastruktury, lub jakiegokolwiek dostawcy powyższych, ale dla uniknięcia wątpliwości, nie obejmuje braku dostępnych środków, pod warunkiem, że niezwłocznie powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach. Jeśli wykonanie zostało zakłócone, utrudnione, opóźnione lub uniemożliwione na okres przekraczający dziewięćdziesiąt (90) dni, strona, której wykonanie nie jest dotknięte, może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę za pomocą pisemnego powiadomienia drugiej strony.

 22. Ogólne

  Niniejsze Warunki stanowią całościowe i wyłączne porozumienie między Tobą a Skylight w odniesieniu do Usług i zastępują i anulują jakiekolwiek inne umowy, warunki i postanowienia dotyczące Usług. Niniejsze Warunki nie tworzą praw osób trzecich. Nieegzekwowanie przez Skylight postanowienia nie stanowi zrzeczenia się prawa do jego egzekwowania w przyszłości. Jeśli jakieś postanowienie zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełnym zakresie obowiązywać, a wykonalne postanowienie zostanie zastąpione takim, które odzwierciedla nasze intencje jak najdokładniej. Nie możesz przypisać żadnych swoich praw wynikających z niniejszych Warunków, a każda taka próba jest nieważna, ale Skylight może przypisać swoje prawa do dowolnej ze swoich spółek zależnych lub filii lub do każdego następcy interesu jakiejkolwiek działalności związanej z Usługami. Skylight i Ty nie jesteście partnerami ani agentami prawnymi; nasza relacja polega na tym, że jesteśmy niezależnymi wykonawcami.

 23. Komunikacja elektroniczna

  Informacje przekazywane na tej stronie internetowej stanowią komunikację elektroniczną. Kiedy komunikujesz się ze Skylight za pośrednictwem strony internetowej lub innych form mediów elektronicznych, takich jak e-mail, komunikujesz się z Skylight elektronicznie. Zgadzasz się, że Skylight, w imieniu siebie i innych osób zaangażowanych w dostarczanie Usług (w miarę możliwości), może komunikować się elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail i/lub udostępniać Ci komunikaty poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej, a takie komunikaty, jak również powiadomienia, ujawnienia, umowy i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, są równoważne z komunikatami pisemnymi i mają taką samą siłę i skutek, jakby były pisemne i podpisane przez Skylight. Powiadomienia i komunikaty do Skylight muszą być wysyłane na odpowiedni adres podany w niniejszych Warunkach lub na adres help@skylightframe.com.

 24. Powiadomienie dla użytkowników z Kalifornii

  Zgodnie z sekcją 1789.3 Kodeksu Cywilnego Kalifornii, użytkownicy witryny mają prawo do następującego powiadomienia o prawach konsumenta: siedziba Glimpse LLC, działającej jako Skylight, znajduje się obecnie pod adresem 101A Clay St #144, San Francisco, California 94111, USA, telefon (415) 233-6761. Opłaty za usługi są określone na stronie internetowej. Jeśli masz skargę dotyczącą usług lub chcesz poprosić o papierową kopię niniejszych Warunków, skontaktuj się z Skylight pisząc na powyższy adres, e-mailem na help@skylightframe.com lub dzwoniąc pod numer (415) 233-6761. Centrum Informacji dla Konsumentów Departamentu Spraw Konsumenckich można skontaktować pisemnie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N-112, Sacramento, CA 95384 lub telefonicznie pod numerami (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.